console.log("de vito")

REGULAMIN

DOMKI DOBRE MIEJSCE

(zwany dalej „Regulaminem”)

WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa wszystkie zasady obowiązujące w Obiektach, prawa i obowiązki Właściciela i Klienta, Politykę prywatności
 2. Właściciel świadczy usługi polegające na wynajmie obiektów krótkotrwałego zakwaterowania – domki i apartamenty (PKD 55.20.Z) na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
 3. Regulamin został zamieszczony przez Właściciela na stronie internetowej www.domkidobremiejsce.pl
 4. Klient przed skorzystaniem z usług hotelarskich świadczonych przez Właściciela, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić w treści formularza rezerwacyjnego, że akceptuje jego warunki. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub e-mail dokonanie przedpłaty przez Klienta równoznaczne jest z akceptacją warunków tego regulaminu.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Właściciel, Usługodawca – Dobre Miejsce – Bartłomiej Sarka z siedzibą w Rabce Zdrój (34-700); ul. Bystra 18; NIP 7352735313; REGON 384733430;
 2. Obiekt – Domki Dobre Miejsce ul. Bystra 18; 34-700 Rabka Zdrój;
 3. Klient – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług oferowanych przez Usługodawcę, Klient może być jednocześnie Gościem;
 4. Gość – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Właściciela w Obiektach;
 5. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Właścicielem dochodzi w chwili wpłaty przez Klienta na rzecz Właściciela bezzwrotnego zadatku;
 6. Formularz rezerwacyjny – formularz internetowy zamieszczony na stronie internetowej Właściciela, wykorzystywany do rejestracji rezerwacji dokonanej przez Klienta on-line; formularz obsługiwany jest przez zewnętrzny system rezerwacji HOTRES.pl
 7. Rezerwacja – rezerwacja usług świadczonych przez Właściciela, dokonywana za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.domkidobremiejsce.pl, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie www Właściciela, e-mail pod adresem wskazanym na stronie www Właściciela lub za pośrednictwem serwisów internetowych zgodnie z regulaminem każdego z serwisów internetowych;
 8. Kaucja – określona w treści Regulaminu kwota pieniężna zabezpieczająca roszczenie Właściciela w przypadku zaistnienia szkód w wynajętym w ramach usług świadczonych przez Właściciela, domku lub apartamencie, za które winę ponosi Gość;
 9. Strona WWW Właściciela – www.domkidobremiejsce.pl;
 10. Potwierdzenie rezerwacji – dokument w formie elektronicznej potwierdzający przyjęcie rezerwacji, zawierający podstawowe informacje m.in.: termin pobytu; liczbę osób, wartość rezerwacji, wysokość przedpłaty; opłaty dodatkowe.
 11. Anulowanie rezerwacji – rozwiązanie umowy zawartej na odległość za obustronną zgodą stron

PROCES REZERWACJI I MELDOWANIA

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez: wypełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie WWW Właściciela (rezerwacja on-line) obsługiwanego przez system rezerwacji on-line HOTRES. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności. Rezerwacji można dokonać także pośrednictwem serwisów internetowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie WWW Właściciela.
 2. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym zamieszczonym na stronie WWW Usługodawcy oraz za przekazanie prawidłowych danych Właścicielowi w przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta.
 3. Rezerwacja on-line odbywa się w następujący sposób:
  • Klient podając termin i liczbę osób (dzieci powyżej 3 lat traktowane są jako osoby dorosłe) poprzez zakładkę oferta na stronie www Właściciela otrzymuje możliwość wyboru oferowanych domków dostępnych w podanym terminie;
  • Po wybraniu przez Klienta oferty z listy oraz ewentualnym wybraniu dodatkowych opcji oferowanych przez Właściciela wyświetlana jest kwota należna Właścicielowi tytułem dokonanej rezerwacji on-line;
  • Po uzupełnieniu formularza rezerwacyjnego, Klient zostanie przekierowany do dokonania wpłaty bezzwrotnego zadatku w jednym z wybranych sposobów: dokonania płatności w systemie Przelewy24 lub zrealizowania transakcji bankowej na rachunek bankowy Właściciela.
  • Po dokonaniu przedpłaty, na adres e-mail wskazany przez Klienta w treści formularza rezerwacyjnego zostanie przesłane potwierdzenie dokonanej wpłaty
  • W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie, Właściciel wprowadza dane Klienta przekazane przez Klienta w trakcie rozmowy, niezbędne do dokonania rezerwacji; na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie przesłane wygenerowane przez system rezerwacyjny potwierdzenie rezerwacji wraz z informacjami dodatkowymi, w których zawarty będzie link do regulaminu zamieszczonego na stronie.;
 4. Przedpłaty należy dokonać w terminie 24 godz..
 5. Ceny świadczonych przez Usługodawcę usług jest wskazany na stronie WWW Usługodawcy w zakładce rezerwacje. Wskazane ceny zawierają podatek VAT. Łączna cena dokonanej rezerwacji jest determinowana przez dane wskazane w treści formularza rezerwacyjnego (np. długość pobytu, liczba osób – wliczając również dzieci w każdym wieku, dodatkowe usługi wybrane przez Klienta).
 6. Podstawowa cena w Obiektach zawiera nocleg do 6 osób bez względu na wiek bez usług dodatkowych
 7. Dzieci powyżej 3 lat traktowane są jako osoby dorosłe.
 8. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 9. W przypadku wybrania opcji płatności w placówce banku lub poczty na rachunek bankowy Właściciela, wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Klient
 10. Uiszczenie przedpłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy Właścicielem a Klientem.
 11. Dwa dni przed przyjazdem Klient jest zobowiązany potwierdzić przyjazd e-mail lub telefonicznie tel. +48 534 478 005
 12. Odbiór kluczy następuje po dokonania meldunku. Meldunek następuje poprzez wypełnienie karty meldunkowej, zawierającej dane osób przebywających w Obiektach razem z Klientem (Imię i Nazwisko; data urodzenia; adres zamieszkania). Klient własnoręcznym podpisem potwierdza w imieniu własnym i osób zameldowanych, zapoznanie się z regulaminem i akceptację warunków tego regulaminu.
 13. Pozostała część kwoty należnej Właścicielowi uiszczana jest przez Klienta na podstawie przesłanej 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – faktury na adres e-mail podany w rezerwacji
 1.  na terenie obiektu w trakcie meldunku i odbierania kluczy – gotówką lub
 2.  przelewem na konto bankowe Właściciela najpóźniej w dniu przyjazdu oraz okazanie potwierdzenia dokonania przelewu.
 1. Nie ma możliwości zapłaty kartą płatniczą, kredytową.
 2. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Operatorem kart płatniczych przy dokonywaniu płatności przez Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
III. WARUNKI ZMIAN I ANULOWANIA REZERWACJI

 1. Rezerwację można anulować e-mail.
 2. Koszt anulowania rezerwacji zależy od rodzaju oferty z jakiej skorzystał Klient oraz daty anulowania rezerwacji. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków nastąpi to na podany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 7 dni.
 3. Zwrot środków w wysokości:

– 90% dotychczas uiszczonych wpłat z tytułu dokonanej rezerwacji – w przypadku rezygnacji w okresie dłuższym niż 90 dni przed datą rozpoczęcia pobytu

– 10% dotychczas uiszczonych wpłat z tytułu dokonanej rezerwacji w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 90 dni ale dłuższym niż 60 dni przed datą rozpoczęcia pobytu

 1. Nie zostaną zwrócone dotychczas uiszczone wpłaty – w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 60 dni lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu.
 2. W przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu oraz braku kontaktu Klient zostaje obciążony całkowitą kwotą rezerwacji.
 3. W przypadku rezygnacji z pobytu istnieje możliwość przekazania własnej rezerwacji i zaliczenie wpłaconych kwot osobie trzeciej pod warunkiem pisemnego (np. e-mail) powiadomienia Właściciela, podając dane Osoby na którą przekazuje się rezerwację. Opłata za pobyt nie zmieni się, jeśli nie zmienią się warunki tj. nie zmieni się termin, nie zwiększy się liczba osób.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00.
 2. Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub dostrzeżenia usterek w wyposażeniu domku lub apartamentu, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu personelowi obiektu.
 4. Gość jest zobowiązany do dbania o utrzymanie wynajętego domku w należytym stanie (także poprzez dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie przez zamykanie drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu domku i przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich) i do natychmiastowego poinformowania o wyrządzonej szkodzie (na osobie i mieniu), za którą Gość, w przypadku wykazania jego winy, ponosi odpowiedzialność materialną.
 5. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 6. Palenie tytoniu na terenie obiektu, w którym usytuowany jest domek odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym (np. w domku), Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529).
 7. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim.
 8. Chęć przedłużenia pobytu przez Klienta należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu pobytu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w sytuacji dysponowania wolnymi miejscami przez Właściciela.
 9. W przypadku skrócenia pobytu Klient jest obciążany całkowitą kwotą należną Właścicielowi z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić Właścicielowi.
 10. Pobyt zwierząt domowych w domkach jest zakazany.
 11. Na terenie Obiektów obowiązuje całkowity zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 12. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. 
 13. Właściciel nie wyraża zgody na korzystanie w domkach z własnych urządzeń, takich jak grille, grille elektryczne, butle gazowe (poza tymi udostępnionymi przez Właściciela zgodnie z ich przeznaczeniem) bez wyrażenia zgody przez personel. Właściciel nie wyraża zgody na rozpalanie grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, np. fajerwerków.
 14. Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Obiektów. Zaleca się segregowanie odpadów zgodnie z piktogramami umieszczonymi na kontenerach.
 15. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z danego domku rzeczy ruchomej stanowiącej jego własność, Usługodawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397) i obowiązującymi powszechnie przepisami.
 16. Nawiązanie kontaktu z Usługodawcą jest możliwe drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 534 478 005 (koszt opłaty za połączenie według stawki operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Klient)

VII .POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  1. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  2. Niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Usługobiorcę uchybienia, o którym mowa w pkt. 
 3. Reklamacja powinna zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub drogą korespondencji e-mailowej na adres kontakt@domkidobremiejsce.pl lub osobiście, w formie ustnej, obsłudze niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia, o którym mowa w pkt.1, zawierać imię, nazwisko oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, zostać podpisana (w przypadku złożenia pisemnej reklamacji na adres siedziby Usługodawcy) oraz zawierać aktualne dane Klienta.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Usługodawcę we wskazanym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej, Usługodawca dołoży starań w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy i pouczyć Usługobiorcę o prawie odwołania się do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta.

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Właściciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na osobie lub mieniu Gościa na zasadach wyrażonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

IX WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość serwisu www.domkidobremiejsce.pl, tj. teksty, grafiki, logotypy stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, a w szczególności przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 2. Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w łamach serwisu www.domkidobremiejsce.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest bez zgody Usługodawcy zabronione.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – polityka prywatności

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Dobre Miejsce – Bartłomiej Sarka z siedzibą w Rabce Zdrój (34-700); ul. Bystra 18 


Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest:

 1. System rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
 2. PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 – operator kart płatniczych – przetwarzanie danych związanych z realizacją płatności kartą oraz płatności on-line

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : kontakt@domkidobremiejsce.pl

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
 4. Kartę meldunkową Właściciel przechowuje w swojej siedzibie przez okres 12 mcy, po którym ulegają zniszczeniu.
 5. Korespondencję e-mail dotycząca zapytania o ofertę, również za pośrednictwem innych portali noclegowych administrator przechowuje na swojej skrzynce email przez okres 5 lat w celach wysłania oferty. Właściciel adresu email może po uzyskaniu odpowiedzi na zapytanie wysłać na adres kontakt@domkidobremiejsce.pl usunięcia adresu email przed upływem w/w okresu.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. Konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. Konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. Rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce Prywatności lub przeczytaj Regulamin

OK, ZAMKNIJ